ANUNȚ

ANUNȚ

Nr 1010/15.11.2018

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare,  Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galati, anunță organizarea unui concurs în data de 07.12.2018, oelel 11,00  la sediul Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galati, strada Domneasca , nr.59, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de execuție prin angajare directă,  pe perioadă determinată, după cum urmează:

I .SERVICIUL ARTISTIC

 • 1 post - Scenograf - grad profesional (S) I, (poz.7 din Statul de funcţii);

Condiţii specifice de ocupare post:

 • studii superioare de specialitate abslovite cu diplomă de licenţă ȋn domeniul teatru si artele spectacolului: specializarea SCENOGRAFIE;

 • experienţa ȋn domeniul scenografie de teatru: realizarea scenografiei pentru minimum 2 spectacole ȋntr-un teatru profesionist;

 • experienţa ȋntr-o instituţie publică culturală constituie avantaj;

 • disponibilitate la program de lucru repartizat inegal;

II.SERVICIUL TEHNIC SCENA

 • 1 post - Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole (cu atribuţii de mȃnuitor,montator decor), treapta profesionala (M:G) I, (poz.15 din Statul de functii

Condiţii specifice de ocupare post:

 • studii medii sau generale;

 • vechime in muncă minium 6 luni;

 • stare fizică bună;

 • disponibilitate la program de lucru repartizat inegal, inclusiv seara şi ȋn week-end;

 • disponibilitate la deplasări ȋn ţară;

Condiţii generale de participare:

a. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exerciţiu;

e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru ȋnscrierea la concurs candidaţii vor prezenta urmatoarele documente, la sediul instituţiei:

 1. cerere de ȋnscriere la concurs;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii dupa caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

 4. carnetul de munca,sau dupa caz, adeverinţele care atestă vechimea in munca,in copie;

 5. cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie:

 7. curriculum vitae;

Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:

03.12.2018 (ora 14,00): - data limită pentru depunerea dosarelor:

04.12.2018 (ora 12,00): - selecţia dosarelor, rezultate;

05.12.2018 (ora 12,00): - contestaţii la selecţia dosarelor;

07.12.2018 (ora 11,00): - susţinerea probei practice/scrisa + interviu;

10.12.2018 (ora 12,00): - afişare rezultate.

Rezultatele se vor afişa la sediu şi pe pagina de internet a instituţiei, in termen de maxim o zi lucratoare de la data finalizarii concursului.

Contestaţiile se pot depune in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişarii rezultatului final de concurs.

Alte informaţii pot fi obtinute de la sediul institutiei la tel. 0236/412330 sau pe site-ul tdfanitardini@yahoo.com.

                                    DIRECTOR GENERAL,

                                TOMA FLORIN

Vezi fisierele atașate:

Tematica SCENOGRAF

Tematica MȂNUITOR MONTATOR DECOR

Distribuie:
23.02.2019 - METODA de Jordi Galceran
23 Feb, 2019 23.02.2019 - METODA de Jordi Galceran

Regia artistică: Adi ICLENZAN
Distributia: Florin Toma, Oana Mogoș, Radu Horghidan, Vlad Ajder
Sala Mare
Durata: 2 h 30 min.

Credem ca, fara indoiala, numele acestei mari actrite care a marcat intr-un mod evident inceputurile teatrului in urbea noastra merita cu prisosinta locul cel mai privilegiat in constiinta culturala pe care Teatrul Dramatic este dator sa o pastreze vie.

Galati, Strada Domneasca, nr. 59,

0236 412745